Obchodní podmínky

Informace o zpracování osobních údajů


Správce: Michna&Perháč s.r.o., IČ: 06658695

se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, Česká republika
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 103469


Pro: Všechny osoby, kterým Správce adresuje své obchodní nabídky.


Vážená paní,
Vážený pane,

od 25. května 2018 platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jako "GDPR"), které zavedlo novou právní úpravu ochrany osobních údajů.

Vůči osobě správce jste v postavení třetí strany, na kterou se Správce jako podnikatel obrací s nabídkou poskytování služeb či zboží, a to bez ohledu na to, zda jste si takovouto nabídku vyžádali výslovně, či pouze souhlasili s jejím poskytnutím po výzvě Správce.

Abychom mohli takovouto nabídku vytvořit, zpracováváme Vaše osobní data.

V souvislosti s přijetím GDPR vzniká několik nových právních povinností, o kterých Vás jsme povinni informovat a tímto tak činíme následovně.

a) správcem je společnost Michna&Perháč s.r.o., IČ: 06658695, Lidická 700/19, 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 103469;

b) společnost nemá za povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. S Vašimi případnými dotazy a žádostmi týkajícími se ochrany a zpracování Vašich osobních údajů se prosím obracejte na info@mpce.cz.

c) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem nabízení služeb společnosti. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas.

d) zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, akademické tituly, telefon, email, postavení v zaměstnání, zaměstnavatel, poštovní adresa.

e) příjemci Vašich osobních údajů, resp. výsledků jejich zpracování je pouze naše společnost a Vy sami.

f) nepředáváme a nemáme v úmyslu Vaše osobní údaje předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

g) Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu nutnou ke zpracování nabídky, nejdéle po dobu 3 let.

h) máte právo na

    i) přístup k Vašim osobním údajům a jejich opravu
    ii) výmaz Vašich osobních údajů, avšak pouze v případech, kdy nám jiný právní předpis neukládá údaje o Vás uchovávat
    iii) omezení zpracování Vašich osobních údajů
    iv) vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů
    v) přenositelnost Vašich osobních údaj

i) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho předchozího souhlasu a tento svůj souhlas můžete odvolat.

j) máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

k) při zpracování Vašich osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

Znění těchto informací jsme oprávněni měnit, zejména za účelem zapracování legislativních změn, či změn účelu a prostředku zpracovávání. Vaše práva vyplývající z těchto pravidel anebo příslušných právních předpisů však neomezíme. V případě, že dojde ke změnám pravidel způsobilým ovlivnit Vaše práva, vhodným způsobem Vás na to s dostatečným předstihem upozorníme.

Michna&Perháč s.r.o.