Nové funkce AxisVM: X6 R2

25.04.2022

Je tady nový release AxisVM. Na jaké novinky se můžete těšit?

Obecné funkce


Kontrola nad tím, které prvky jsou detekovány kurzorem

Jako nový prvek rychlých tlačítek lze použít funkci Uchopení objektů (Object snap) pro zapnutí a vypnutí zvolených objektů, které má kurzor detekovat nebo ignorovat, bez ohledu na prováděnou operaci.

Každá ikona má tři stavy:

Deaktivovaná funkce uchopení

Aktivovaná funkce uchopení


Výchozí nastavení uchopení v závislosti na aktuální operaci

Kliknutím na tlačítko E se zapne výlučná funkce uchopení, což znamená, že budou detekovány pouze ty prvky, které jsou aktivní. 

Popisky vlastností liniového kloubu

Jako nové zaškrtávací políčko na kartě Popisek v dialogu Možnosti zobrazení lze povolit a zobrazit na modelu vlastnosti tuhosti liniového kloubu spolu se symboly liniového kloubu. 

Skrytí vybraných prvků

Jako nový ovládací prvek na panelu nástrojů rychlého tlačítka a jako protějšek k již existujícímu Zobrazit pouze vybrané prvky, Skrytí vybraných prvků dočasně zneviditelní vybrané prvky modelu, dokud se funkce nevypne. To vám poskytne větší kontrolu nad řízením a vyhodnocováním výsledků modelu. 

Balíček Python pro AxisVM

Výrazně rozšiřuje možnosti COM serveru poskytováním přístupu k pythonovským balíčkům vytvořeným jeho obrovskou 7milionovou uživatelskou základnou. Knihovna zahrnuje knihovnu typu COM a vylepšuje ji tak, aby poskytovala více pythonovské prostředí, přičemž základní chování ponechává.

Server COM bude sloužit jako most mezi rozšířením Python a AxisVM tím, že poskytne informace o modelu a výsledcích na stranu Pythonu, kde je lze volně používat a interpretovat, nebo překládá sady instrukcí z rozšíření Python na interpretovatelné pomocí AxisVM.

Propojení s jinými programy


Nový balíček komponent pro AxisVM-Rhino/Grasshopper podporující všechny typy prvků a zatížení

Spojení Grasshopper-AxisVM poskytuje výhody nejmodernějšího parametrického návrhu v AxisVM prostřednictvím vizuálního programovacího jazyka a prostředí běžícího v Rhinoceros 3D CAD aplikaci. Přenos dat z Grasshopper do AxisVM se provádí přes COM server, který nyní pokrývá celou knihovnu materiálů a průřezů, všechny typy prvků (uzel, liniový prvek, plošné prvky, koncové uložení, excentricity, spojovací prvky, podpěry atd.) a všechny typy objektů související se zatížením (soustředěné a liniové zatížení, plošné zatížení, křivkové zatížení, zatěžovací panel, tepelné zatížení, vlastní tíha, zatěžovací stavy, skupiny a kombinace zatížení).

Podpora přenosu dat SAF 2.0 pro import a export (modul SAF)

Podpora přenosu dat pro souborový formát SAF (Structural Analysis Format) založený na jeho nové iteraci 2.0, a to jak na straně importu, tak na straně exportu. 

Prvky


Přímá editace parametrů průřezu

Poskytuje rychlý a snadný přístup k dialogu parametrů průřezu, aniž by bylo nutné opustit dialog liniového prvku.

Jednoduchý způsob, jak definovat I profily s náběhem a dvojitým náběhem

V případě průřezu ve tvaru I nabízí ikona parametrická editace průřezu možnost transformovat tvar na typ průřezu s náběhem nebo dvojitým náběhem. Byl přidán samotný editor průřezů pro tyto průřezy s možností výpočtu rozměrů náběhového tvaru koncového úseku, což je užitečné pro vytvoření koncového úseku náběhového segmentu. To lze provést tlačítkem Uzavřít náběh. Přímý přístup ke Knihovně průřezů je také dostupný z dialogu pro přidání části knihovny do základní (I) nebo náběhové části (I nebo T).

Rozdílné hodnoty pro vnitřní a vnější poloměr zakřivení pro duté profily. 

Rozšířené možnosti pro excentricity prvků

Nastavení excentricity je rozšířeno tak, aby zahrnovalo také vazníkové prvky. Pro každý typ liniových prvků lze nyní definovat excentricity v lokálních směrech y a z vzhledem k logické ose.

X6R2 rozšiřuje možnosti excentricity o rozhodnutí, zda mají být zohledněny účinky excentricity na výsledky analýzy, nebo zda mají působit pouze jako vizuální efekt na model, aniž by ovlivnily výsledky výpočtu.

Automatické vytváření spojovacích prvků mezi excentricky spojenými prvky

Počáteční, koncové a středové připojení excentrických prvků lze generovat automaticky, s kontrolou nad podmínkami uložení v těchto bodech. Tyto typy generovaných spojovacích prvků se přizpůsobí změnám geometrických parametrů připojených prvků, jako jsou změny polohy a průřezu.

Excentrické uchycení náběhových segmentů na základě průřezu jádra

Nově lze v případě I průřezů s úpalky použít těžiště průřezu jádra jako referenční pro nastavení excentricity. To může být užitečné při definování segmentu s náběhem, protože obvykle musí být vyrovnáno těžiště průřezu jádra.

Nová knihovna prvků ARBO/CRET pro plugin Aschwanden

Aschwanden je švýcarská společnost vyvíjející inovativní, špičková řešení pro vyztužení a přenos zatížení v železobetonových konstrukcích. AxisVM X6R2 bude zahrnovat dva jejich typy produktů:

  • Spojovací prvky konzolové desky ARBO s tepelnou izolací
  • Smykové spojky z oceli CRET pro dilatační spoje

AxisVM dokáže vypočítat počet požadovaných prvků ze zvoleného typu a jejich využití na spojení plošný prvek-plošný prvek.

Odhad Winklerovy tuhosti podpory

Automatický odhad Winklerovy tuhosti pro bodové, liniové a plošné podpory na základě parametrů podkladové zeminy.

Nastavení referenčního úhlu při kreslení prvků

Referenční úhel β je dostupný v dialogu Kreslit objekty přímo, takže lze takto nastavit zarovnání lokální osy Z prvku při přidávání prvku do modelu. 

Zatížení


SWG modul: Zavedení Strukturálního faktoru v případě EC(NL)

Analýza


Manipulace se sníženou tuhostí během analýzy

Snížení tuhosti je volitelné při analýze vibrací. Pokud byla analýza vibrací provedena s aplikovanou redukcí tuhosti a analýza spektra odezvy použila tyto modální tvary, AxisVM provede lineární analýzu dvakrát, nejprve s redukcí tuhosti a poté bez ní. Pro seismické zatěžovací stavy nebo kombinace zahrnující seismický zatěžovací stav se zobrazí výsledky získané se sníženou tuhostí, zatímco v jiných zatěžovacích stavech nebo kombinacích se zobrazí výsledky získané bez snížené tuhosti. Stejná metoda se používá při hledání kritických kombinací nebo obálek.

Výsledky a reporty


Podrobná/zjednodušená verze protokolů návrhových výpočtů pro návrh patek, protlačení, RC nosníků a sloupů

Výpočet normalizovaných osových sil

Pro zajištění tažného chování a schopnosti absorpce energie železobetonovými konstrukcemi je často požadováno omezení normálových sil v prvcích. Jako nová výsledná složka je vypočtena νd - Normalizovaná osová síla v železobetonových nosnících a sloupech.

ν =N/(b*h*fcd), kde:

  • ν - normalizovaná osová síla
  • N - osová síla
  • b, h - rozměry průřezu
  • fcd - návrhová pevnost betonu

Optimalizace procesu vyhodnocování výsledků

Povolením možnosti Provést posudek pouze pro zobrazené části v Nastavení/Preference/Části se výpočet kritických napětí a vnitřních sil provede pouze pro viditelné části modelu. Použití této možnosti může pomoci zkrátit čas procesu návrhu při práci s konkrétní částí konstrukce.

Návrh


Zohlednění deformací při optimalizaci průřezu oceli (SD9)

Ve stávajícím pracovním postupu optimalizace posudku MSÚ kliknutím na zaškrtávací políčko MSP v dialogovém okně optimalizace bude AxisVM moci použít výsledky využití MSP také z modulu Návrh oceli a na konci může nabídnout změny průřezu založené na procesu optimalizace.

Nahrazení průřezů ocelových konstrukčních prvků (SD1)

Průřezy navrženého ocelového prvku odlišné od původního lze přenést do modelu kliknutím na tlačítko Nahradit průřezy. Průřezy konstrukčních prvků, které byly změněny, ale dosud nebyly aktualizovány do modelu, jsou zvýrazněny přerušovanou červenou konturou.

Kopie bočních podpěr (SD1)

Příčné podpory definované pro ocelový návrhový prvek při použití AutoMcr k provedení posudku příčného klopení lze zkopírovat pomocí tlačítka Vybrat v dialogu parametrů návrhu.

Vizualizace výsledků napětí pro betonové plošné prvky a výztuže (RC6)

Pomocí modulu RC6 lze získat výsledky namáhání pro vnější vrstvy betonových plošných prvků a také pro výztuže. (Funkce je dostupná pouze v případě, že je použita výztuž)

Možnost vypnout posudek smyku pro železobetonové prvky

V nastavení parametrů výztuže lze volitelně vypnout tradiční nosníkový posudek smyku železobetonových plošných prvků.

Požární návrh pro železobetonové nosníky a sloupy (nový modul RC8-B)

Pomocí modulu RC8-B je možné provést požární návrh příhradových, trámových a žebrových prvků z oceli, dřeva a železobetonu. Uživatel si může vybrat z různých standardních požárních křivek podle možností, které nabízí vybraná návrhová norma. Software vypočítá teplotu podélné a smykové výztuže a bere v úvahu odlupování poškozených betonových vrstev. Více najdete v popisu jednotlivých modulů pro návrh betonu.

Rozšířené posudky mezního stavu použitelnosti podle SIA 260:2013 (TD1)

Posudky mezního stavu použitelnosti u dřevěných návrhových prvků budou doplněny posudkem funkčnosti dle SIA 260:2013. Výběrem posudku funkčnosti lze požadovat jeden z následujících tří typů posudku:

  • přípojné prvky s křehkým chováním
  • přípojné prvky s tažným chováním
  • použití a provoz

Rozšířený výpočet konečné deformace návrhových prvků (TD1)

Metoda výpočtu konečné deformace byla vylepšena. V předchozích verzích byla k dispozici přibližná konzervativní metoda. (Průhyb byl vypočítán s ohledem na charakteristickou kombinaci zatížení). Od uvedení X6R2 bude k dispozici také přesná metoda, kdy se konečný průhyb na pozadí přepočítává pro každý dřevěný prvek s ohledem na kvazistálou kombinaci zatížení.

Zohlednění průhybů při optimalizaci průřezu dřeva (SD9)

Zahrnutím optimalizace kontroly ULS do stávajícího pracovního postupu kliknutím na zaškrtávací políčko SLS v dialogovém okně optimalizace bude AxisVM moci použít výsledky využití SLS také z modulu Timber design a na konci může nabídnout změny průřezu založené na tomto procesu optimalizace.

Nahrazení průřezů dřevěných konstrukčních prvků (TD1)

Průřezy návrhu dřevěného prvku odlišné od původních lze snadno přenést do modelu kliknutím na tlačítko Nahradit průřezy. Řezy konstrukčních členů, které byly změněny, ale dosud nebyly aktualizovány zpět na model, jsou zvýrazněny přerušovanou červenou konturou.

Posudek smyku pro návrh zdiva podle SIA266:2015 (MD1)

V modulu MD1 je implementována nová numerická metoda pro zjištění maximální smykové únosnosti v případě normy SIA. Algoritmus zohledňuje základní principy a okrajové podmínky oddílu 4.3.2.1 (SIA 266:2015) a řeší vyhovující soustavu rovnic iterační metodou k nalezení možného pole napětí, které má za následek maximální smykovou únosnost.